top of page
  • daniel7501

הקול החברתיידורי רדיו של קבוצות שוליים למען שינוי חברתי אישי וקבוצתי

הקול החברתי הינו צוות יזמים חברתיים הפועלים לפיתוח, הקמה והרחבת השימוש בכלי הרדיו ככלי לשיקום, חינוך ופיתוח חברתי עבור אוכלוסיות מוחלשות. המיזמים מבוססים על קול האדם, כמפתח לשינוי חיי האדם. המיזם פועל לפיתוח וקידום יוזמות בתחום הרדיו: הקמה, הכשרה, תפעול וייעוץ למיזמי רדיו חינוכיים–חברתיים ומיזמי תעסוקה במקצועות הרדיו וההקלטות הרדיופוניות. בחמש השנים האחרונות ניזומו והופעלו מספר מיזמים בינהם: "רדיו פוקוס – הקול של האסירים", תחנת רדיו בכלא איילון, המופעלת באמצעות אסירים והמשדרת 24/7 תכנים של שיקום, חינוך והעצמה לכלל התאים של האסירים הפליליים בישראל; "רדיו סטארט", רדיו לתלמידי תי


 הקול החברתי - אמא וילד בשעת סיפור
אמא וילד בשעת סיפור

ות שוליים למען שינוי חברתי אישי וקבוצתי

ידורי רדיו של קבוצות שוליים למען שינוי חברתי אישי וקבוצתי

הקול החברתי הינו צוות יזמים חברתיים הפועלים לפיתוח, הקמה והרחבת השימוש בכלי הרדיו ככלי לשיקום, חינוך ופיתוח חברתי עבור אוכלוסיות מוחלשות. המיזמים מבוססים על קול האדם, כמפתח לשינוי חיי האדם. המיזם פועל לפיתוח וקידום יוזמות בתחום הרדיו: הקמה, הכשרה, תפעול וייעוץ למיזמי רדיו חינוכיים–חברתיים ומיזמי תעסוקה במקצועות הרדיו וההקלטות הרדיופוניות. בחמש השנים האחרונות ניזומו והופעלו מספר מיזמים בינהם: "רדיו פוקוס – הקול של האסירים", תחנת רדיו בכלא איילון, המופעלת בות שוליים למען שינוי חברתי אישי וקבוצתי


ידורי רדיו של קבוצות שוליים למען שינוי חברתי אישי וקבוצתי

הקול החברתי הינו צוות יזמים חברתיים הפועלים לפיתוח, הקמה והרחבת השימוש בכלי הרדיו ככלי לשיקום, חינוך ופיתוח חברתי עבור אוכלוסיות מוחלשות. המיזמים מבוססים על קול האדם, כמפתח לשינוי חיי האדם. המיזם פועל לפיתוח וקידום יוזמות בתחום הרדיו: הקמה, הכשרה, תפעול וייעוץ למיזמי רדיו חינוכיים–חברתיים ומיזמי תעסוקה במקצועות הרדיו וההקלטות הרדיופוניות. בחמש השנים האחרונות ניזומו והופעלו מספר מיזמים בינהם: "רדיו פוקוס – הקול של האסירים", תחנת רדיו בכלא איילון, המופעלת בות שוליים למען שינוי חברתי אישי וקבוצתי

ידורי רדיו של קבוצות שוליים למען שינוי חברתי אישי וקבוצתי

הקול החברתי הינו צוות יזמים חברתיים הפועלים לפיתוח, הקמה והרחבת השימוש בכלי הרדיו ככלי לשיקום, חינוך ופיתוח חברתי עבור אוכלוסיות מוחלשות. המיזמים מבוססים על קול האדם, כמפתח לשינוי חיי האדם. המיזם פועל לפיתוח וקידום יוזמות בתחום הרדיו: הקמה, הכשרה, תפעול וייעוץ למיזמי רדיו חינוכיים–חברתיים ומיזמי תעסוקה במקצועות הרדיו וההקלטות הרדיופוניות. בחמש השנים האחרונות ניזומו והופעלו מספר מיזמים בינהם: "רדיו פוקוס – הקול של האסירים", תחנת רדיו בכלא איילון, המופעלת ב


0 תגובות

פוסטים אחרונים

הצג הכול
bottom of page