top of page
לוקחים אחריות

לוקחים אחריות

לא משאירים אף ילד מאחור

לוקחים אחריות מתמקד בנושאים קריטיים המשפיעים על ההתפתחות ואפשרויות החינוך בקרב אוכלוסיית ילדי רווחה בישראל. המיזם פועל במסגרת איחוד כוחות וזאת במטרה להביא לפתרון מערכתי ציבורי על מנת לפתור בעיות המונעות מבני הנוער להתמקד בלימודים.

כנושא ראשון לטיפול, המיזם מתמקד בקידום אחריות לאומית בהבטחת ביטחון תזונתי בקרב נוער החי בעוני ובמצבי סיכון חמורים. ההערכה היא שבישראל יש כ-20,000 עד 40,000 בני נוער רעבים, שמתוכם רק כ-8,000 מקבלים מענה על ידי עמותות המזון עקב היעדר משאבים מספקים. מנתונים שנאספו, נמצא כי מצוקה זו בקרב בני נוער בסיכון מביאה להתנהגויות קיצון, נשירה ממסגרות לימוד ואף להתדרדרות לפעילות עבריינית ואלימות. נכון להיום המיזם הצליח להביא את הרשויות להכרה במצוקת הרעב הקיימת בקרב בני נוער בבי"ס בפריפריה הגאוגרפית והחברתית בישראל ופועל לקידום מהלך ארצי, שבמסגרתו יינתן כריך בריא ומשביע מדי יום בבי"ס בישובים המוגדרים תחת אשכולות סוציו-אקונומיים 1-4.

לאחרונה, בתקופת משבר הקורונה וההכרח ללמידה מקוונת מרחוק, עלה צורך דחוף לסייע לילדי רווחה במחשבים וציוד עזר נוסף וזאת על מנת שיוכלו להשתלב באופן מסודר ורציף בהמשך לימודיהם. לצורך כך, החל קמפיין גיוס כספים לטובת רכישת מחשבים ממוחזרים ומשודרגים ממפעלים המעסיקים אוכלוסיות מוחלשות תוך הפחתה בפסולת אלקטרונית.

מטרות הפרויקט

 טקסטטקסטטקסטטקסטטקס

 טקסטטקסטטקסטטקסטטקס

 טקסטטקסטטקסטטקסטטקס

כמה מילים על המיזם

פרויקטים במיזם

שותפים לדרך

היזמים

Shoes to Shine

Make this yours. Add images, text and links, or connect data from your collection.

Less is More

Make this yours. Add images, text and links, or connect data from your collection.

Lemon Detox

Make this yours. Add images, text and links, or connect data from your collection.

bottom of page